ExploVision is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de opsporing van explosieven. ExploVision stelt op uw verzoek plannen van aanpak op en verricht second opinions van vooronderzoeken, detectierapporten en kostenramingen. 

Iets verder in het proces van het Opsporen van Conventionele Explosieven (OCE) kunnen klanten door ExploVision Projectgebonden Risicoanalyses laten opstellen. Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering is bij ons in vertrouwde handen. Als het een gemeente betreft die opdrachtgever is voor een opsporingsproject, kan ExploVision een subsidie-aanvraag indienen voor een bijdrage vanuit de rijksoverheid.

ExploVision voert ook diepteberekeningen uit om de indringdiepte van explosieven te bepalen. Ook vervaardigt ExploVision risicokaarten. Tot slot zetten wij GIS-applicaties (Geografisch Informatie Systeem) op voor gemeenten en waterschappen.

De kracht van ExploVision is met name terug te vinden in het gecombineerde advies indien explosieven opsporing plaatst vindt in combinatie met andere soorten (bodem) onderzoek (geotechnisch, milieukundig, archeologisch en geohydrologisch).

Met de oprichting van ExploVision kan vanuit de Ortageo Groep een nog breder advies pakket worden aangeboden en verbindingen worden gelegd tussen de onderlinge bedrijven. Vanuit het netwerk van ExploVision zullen ook kansen ontstaan voor Lankelma (opsporing en vrijgaven) en Envita, in de gebieden waar explosieven liggen is ook vaak sprake van bodemverontreiniging, of andersom kan men zich ook de vraag stellen of een onderzoekslocatie naast bodemverontreiniging ook niet verdacht is op explosieven. Zeker in de regio Nijmegen-Arnhem niet ondenkbaar. Wat betreft Invisor, bij gebiedsontwikkeling kan ook sprake zijn van vooruitzien naar verdachte gebieden, zoals bv. bij vliegveld Twente.

Wilt u meer informatie over de rol die ExploVision kan spelen bij uw explosieven opsporingsvraagstuk, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.